Pogoji poslovanja

Iskanje izdelka in postopek nakupa

Ko v spletni trgovini Pletenine-aleksandra.si najdete želen izdelek, kliknite nanj za več informacij. S klikom na gumb ‘Dodaj v košarico’, ste korak bližje nakupu. Če želite preveriti stanje v vaši košarici, kliknite na gumb ‘Prikaži košarico’, v kateri lahko urejate vaše naročilo. Če želite izdelek izbrisati iz košarice, kliknite na gumb ‘X’. Ko imate v košarici vse želene izdelke, še enkrat preverite pravilnost vnesenih podatkov, nato kliknite gumb ‘Nadaljuj na blagajno’ in izpolnite zahtevana polja za oddajo naročila pod napisom ‘Podatki plačnika’. Če se strinjate s pregledom naročila in končnim izračunom nakupa, kliknite na gumb ‘Kupite sedaj’ in oddajte naročilo, kar vas tudi zavezuje k plačilu izbranih izdelkov. Za vse informacije in pomoč smo vam na voljo preko naših kontaktnih podatkov.

Veljavnost naročila

Kupec s svojim naročilom (klikom na gumb ‘Kupite sedaj’) potrjuje, da sprejema prodajne pogoje spletne trgovine Pletenine-aleksandra.si.

Informacije o cenah

Vse cene na spletni strani Pletenine-aleksandra.si vsebujejo DDV in so označene v evrih. Cene so zagotovljene na dan naročila in se lahko spreminjajo.

Informacije o izdelkih

Izdelki v spletni trgovini Pletenine-aleksandra.si so opisani v podrobnostih, ki so trenutno na voljo. Slike izdelkov so lahko simbolične in lahko v kakšni podrobnosti odstopajo od realnega izdelka – minimalna odstopanja glede barve izdelka in minimalna odstopanja od oblike izdelka, a ta odstopanja ne vplivajo na funkcionalnost opisanega izdelka. Z nakupom v spletni trgovini Pletenine-aleksandra.si potrjujete seznanjenost s tem in sprejemate splošne pogoje nakupa.

Odstop od pogodbe

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) določa, da ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga. Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok 14 dni teči z dnem, ko potrošnik pridobi dejansko posest nad blagom.

Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č člena ZVPot prenehajo obveznosti strank glede izpolnjevanja pogodbe ali sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik. V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje. Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago. Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje (vpiše se ime, fizični naslov ter, če je mogoče, telefonsko številko, številko telefaksa in elektronski naslov podjetja) o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi spodaj priložen vzorčni odstopni obrazec.

Vzorčni obrazec za odstop od pogodbe

Skladno z ZVPot (b43.d člen) lahko  potrošnik obvestilo o odstopu predloži podjetju na obrazcu (po pošti, telefaksu ali elektronski pošti), na katerem naj navede naslednje podatke:

Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe

 • Ime, fizični naslov ter po možnosti številko telefaksa in elektronski naslov podjetja
 • Obveščam/obveščamo (*) vas, da odstopam/odstopamo (*) od pogodbe za prodajo tega blaga (*)/za zagotovitev te storitve (*)
 • Naročeno dne (*)/prejeto dne (*)
 • Ime potrošnika/potrošnikov
 • Naslov potrošnika/potrošnikov
 • Podpis potrošnika/potrošnikov (samo, če se obrazec pošlje v papirni obliki)

(*) Po potrebi se črta

Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz tega člena nosi potrošnik.

Učinki odstopa od pogodbe: Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Vračilo ali zamenjava blaga

V primeru, da ste prejeli izdelek, ki ne ustreza vašim pričakovanjem, ga lahko s priloženim računom vrnete neuporabljenega in nepoškodovanega oz. v originalni embalaži na uradni naslov podjetja. Stroške vračila plača kupec, stroške zamenjave pa prodajalec. Izdelek lahko zamenjate tudi na lokaciji studia: Oblikovalski studio Aleksandra Ilič, PTC Ledina, Kotnikova 5, Ljubljana. Če zamenjava ne bo mogoča, vam bomo vrednost nakupa povrnili.

Seznanitev z odgovornostjo podjetja za stvarne napake

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) določa, da mora prodajalec potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:

 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Če obstoj napake na blagu ni sporen, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi. Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu sporen.

Postopek obravnave pritožb

Stranka lahko pritožbo predloži pisno – osebno v studiu, po pošti, po telefaksu ali na elektronski naslov; ali ustno – osebno v studiu, po telefonu. Aleksandra Ilič je dolžna pisno odgovoriti le na pisno predložene pritožbe.

Pritožba stranke mora biti razumljiva in jasna ter mora vsebovati dejstva, na katerih temelji pritožbeni zahtevek. Pritožba mora vsebovati:

 • identifikacijske podatke stranke (ime in priimek ter prebivališče stranke oziroma naziv in sedež pravne osebe ali nosilca dejavnosti);
 • obrazložitev pritožbenih razlogov;
 • datum dogodka;
 • navedbo kopije računa ali dokumentov, na katere se pritožba nanaša;
 • kontaktne podatke za pošiljanje odgovora;
 • podpis stranke, če je pritožba pisna.

Aleksandra Ilič obravnava pritožbe enostopenjsko. Obravnava le pritožbe, ki so popolne in pravilno predložene. Če je pritožba stranke nepopolna, se stranko pozove k njeni dopolnitvi. Stranka ima med pritožbenim postopkom pravico, da svojo pritožbo dopolni z novimi pritožbenimi razlogi, dejstvi in dokazi, ki ta dejstva dokazujejo, in tudi pravico, da svojo že vloženo pritožbo spremeni. Dopolnitev pritožbe oziroma vložitev spremembe pritožbe prekine tek roka za pošiljanje odgovora stranki. V tem primeru pritožbeni postopek ter s tem rok za rešitev pritožbe in pošiljanje odgovora stranki začne teči naslednji dan od dneva prejema popolne, dopolnjene ali spremenjene vloge.

Vse pritožbe se obravnavajo enotno. V postopku reševanja pritožbe se pregleda dokumentacija, povezana s pritožbo, in raziščejo dejstva in dokazi. Pritožbe se rešijo v najkrajšem možnem času, obvezno pa v 15 dneh. Rok za rešitev pritožbe začne teči naslednji dan od dneva prejema popolne, dopolnjene ali spremenjene pritožbe – rok 15 dni vključuje tudi dela proste dni (sobote, nedelje in z zakonom določene praznike).

Če stranki odgovora v predpisanem roku ni mogoče predložiti, jo Aleksandra Ilič obvesti o razlogih, zaradi katerih je podaljšan rok za odgovor, in kdaj lahko pričakuje odgovor, ki se praviloma pošlje prek istih komunikacijskih kanalov, prek katerih je stranka predložila svojo pritožbo.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov po ZIsRPS

Skladno z zakonskimi normativi Aleksandra Ilič ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Aleksandra Ilič, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Republike Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL). Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Tajnost podatkov

Aleksandra Ilič potrebuje za izpolnitev naročila nekatere vaše osebne podatke. Vse podatke bomo obdržali v tajnosti in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Pogodba (račun) o nakupu bo hranjena na sedežu podjetja in dostop do nje je možen samo kupcu in prodajalcu.

Spremembe

Pridržujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb, tako splošnih pogojev kot tudi pogojev spletne trgovine. Napake so možne in zanje ne prevzemamo nikakršne odgovornosti, razen za napake na izdelku.

Nakupovalna košarica